Onze werkwijze op basis van evidence based practice

We werken als een ‘kennismakelaar’ met wetenschappelijke deskundigen, praktijkprofessionals en ouders samen om tot betrouwbare opvoedinformatie te komen. Nederland kent een mooie kennisinfrastructuur als het gaat om opvoeden en gezondheid. Wij tappen deze kennis af om er toegankelijke informatie voor ouders van te maken, die iedereen op wat voor manier dan ook kan gebruiken. Online of in consulten. Door grote onderzoeken, online peilingen en feedback uit het Landelijk Ouderpanel krijgen we inzicht in hoe ouders informatie willen verkrijgen en, nog belangrijker, de opvoedvragen die onder ouders spelen. Op basis daarvan vragen wij de deskundigen om hun kennis daarover te delen.

Bij een vraag hebben ouders recht op ‘de beste’ informatie. Dát is onze ambitie die we met deze werkwijze willen realiseren met medewerking van vele kennispartners. Wil je hier meer over lezen. Kijk dan eens naar:

 • Blog dr. Christa Nieuwboer: Unieke werkwijze Stichting Opvoeden.nl
 • Blog directeur-bestuurder Els Verkerk: De werkwijze van Stichting Opvoeden.nl in 1,5 minuut
 • Interview Peter Dijkshoorn (Accare) en Els Verkerk:  De rol van ouders telt net zo zwaar mee als die van wetenschap en praktijk’

Expertmeetings voor oplossingsrichtingen om de werkwijze te versterken

We investeren veel in de validatie van opvoedinformatie en hebben bereikt dat we systematisch informatie ophalen uit de drie kennisbronnen wetenschap, praktijkprofessionals en opvoeders. Dit proces levert echter ook knelpunten en dilemma’s op. Is het voor alle betrokkenen duidelijk welk type informatie van hen verwacht wordt? Lukt het om de beste informatie uit elke bron te verkrijgen en welke methoden worden daartoe aangewend? Deze en andere vragen bespraken we in meetings waarin experts vanuit verschillende invalshoeken bijdroegen aan het verbeteren van het validatieproces en de opvoedinformatie. Onderstaande afbeelding geeft de werkwijze in drie cirkels weer.

 

De dilemma’s die we bespraken, waren onder meer:

 • Wetenschappelijke informatie is niet altijd beschikbaar, actueel of representatief, is vaak mono-disciplinair, empirisch-analytisch en kan biased zijn;
 • Praktijkinformatie is contextgebonden en gebonden aan betrokken personen, het ontbreekt aan een toetsingskader/collectieve verificatie;
 • Opvoedersinformatie is per definitie subjectief en niet representatief;
 • Wat voor ouders een thema is, is dat niet altijd voor de wetenschap;
 • De informatie uit twee of drie kennisbronnen kan conflicteren;
 • De informatie is samengesmolten waardoor niet altijd herkenbaar is welke oorsprong informatie heeft;
 • De informatie uit de drie kennisbronnen kan een verschillend gewicht hebben.

Bij de expertmeetings waren de volgende deskundigen aanwezig:

 • Bert Prinsen, zelfstandig adviseur.
 • Christa Nieuwboer, lector aan de Avans Hogeschool.
 • Els Verkerk, voormalig directeur-bestuurder Stichting Opvoeden.nl (nu Opvoedinformatie Nederland).
 • Lenny van Rosmalen, docent aan de Universiteit Leiden.
 • Mariëtte de Haan, Professor Intercultural Education Universiteit Utrecht.
 • Mariëtte Lusse, lector Ouderparticipatie Hogeschool Rotterdam.
 • Peter Dijkshoorn, bestuurder bij Accare.
 • Renske van der Zwet, onderzoeker Effectieve sociale interventies bij Movisie.
 • Saskia Wijsbroek, lector Jeugd Hogeschool Utrecht.
 • Tina Rahimy, lector Superdiversiteit Hogeschool Rotterdam.
 • Wim Gorissen, programmadirecteur bij het Nederlands Jeugdinstituut.

De doelen van de expertmeetings waren:

 • De werkwijze, rollen en taken en het samenspel tussen de drie informatiebronnen verhelderen;
 • Een procedure ontwikkelen om om te gaan met conflicterende informatie;
 • Andere dilemma’s identificeren;
 • Oplossingsrichtingen voorstellen om keuzes in het validatieproces zichtbaar te maken in de opvoedinformatie, zodanig dat de bruikbaarheid van de informatie gegarandeerd blijft;
 • Kennis over de knelpunten en oplossingen in evidence based practice (op informatie- en/of uitvoeringsniveau) doorzetten naar de eigen organisatie/onderzoek.

Wil je hier ook over meedenken? Neem dan contact met ons op via contact@opvoedinformatie.nl of 088-11 80 200.

Contact

contact@opvoedinformatie.nl

We zijn ook bereikbaar via Twitter en te volgen via LinkedIn.